ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο και δομή της υπηρεσίας
1.1    Η υπηρεσία Κοινοχρήστων ποδηλάτων είναι μια υπηρεσία που λειτουργεί ο Δήμος ………………….. Η διαχείριση της υπηρεσίας πραγματοποιείται από την ………………………. Η υπηρεσία  επιτρέπει την πρόσβαση σε ποδήλατα δημόσιας χρήσης  με αυτόματη εξυπηρέτηση. Το δίκτυο αποτελείται από σταθμούς ποδηλάτων οι οποίοι περιλαμβάνουν ποδήλατα προς μίσθωση σταθμευμένα σε κατάλληλες βάσεις στάθμευσης και σημεία εξυπηρέτησης των πολιτών.

1.2    Στοιχεία Επικοινωνίας με του φορείς λειτουργίας και διαχείρισης

ΔΗΜΟΣ
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Mail:
Web:

ΑΡΘΡΟ 2 - Μέθοδος πρόσβασης στην υπηρεσία
2.1    Οι κωδικοί πρόσβασης και η κάρτα συνδρομής είναι αυστηρά προσωπικοί και επιτρέπουν στον πελάτη την παραλαβή, τη χρήση, και επιστροφή ενός ποδηλάτου.   
2.2    Η λειτουργία της υπηρεσίας επιτρέπεται μόνο άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών, γνώστες της χρήσης ποδηλάτων που δεν έχουν οποιαδήποτε αντίθετη προς τη χρήση τους ιατρική οδηγία.
2.3    Για μικρότερους χρήστες, νομικά υπεύθυνος είναι ο κάτοχος της συνδρομής ή του κωδικού, o οποίος δεσμεύεται από τους παρόντες όρους και στον οποίο αποδίδεται κάθε ευθύνη για κάθε καταστροφή που προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα από τον μικρότερο χρήστη που πραγματοποίησε χρήση της υπηρεσίας.  


ΑΡΘΡΟ 3 – Διαθεσιμότητα της υπηρεσίας
    Η ετήσια συνδρομή έχει διάρκεια εγκυρότητας ένα έτος που ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της κάρτας συνδρομής.
    Οι κωδικοί πρόσβασης 24 ωρών έχουν μέγιστη διάρκεια εγκυρότητας 24 διαδοχικών ωρών, μετρημένες από την αποδοχή  από την τράπεζα των στοιχείων του πελάτη.
    Οι κωδικοί πρόσβασης 7 ημερών έχουν μέγιστη διάρκεια εγκυρότητας 7 διαδοχικών ημερών, μετρημένες από την αποδοχή  από την τράπεζα των στοιχείων του πελάτη.
    Σε περίπτωση αντιδικίας για τη διάρκεια χρήσης του ποδηλάτου από τον πελάτη, τα μόνα αξιόπιστα δεδομένα θεωρούνται τα δεδομένα που παρέχονται από το πληροφοριακό σύστημα της υπηρεσίας.
    Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους, ολόκληρη την εβδομάδα κατά το ωράριο λειτουργίας που ορίζει ο Δήμος ………………… Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας για λόγους συντήρησης, λόγους ανώτερης βίας, ή απόφασης των αρμόδιων αρχών για ολική ή μερική και προσωρινή ή αορίστου χρόνου απαγόρευση της κυκλοφορίας ποδηλάτων    

ΑΡΘΡΟ 4 – Κόστος και τρόποι πληρωμής
    Στην υπηρεσία μπορούν να έχουν πρόσβαση περιστασιακοί χρήστες και συνδρομητές. Οι περιστασιακοί χρήστες χρησιμοποιούν την πιστωτική τους κάρτα και οι συνδρομητές μια ειδική προπληρωμένη κάρτα συνδρομητή που παραλαμβάνουν κατά την εγγραφή τους.
    Το κόστος της υπηρεσίας περιλαμβάνει ένα πάγιο κόστος πρόσβασης και μία προοδευτική χρέωση κατά τη διάρκεια της χρήσης που προσδιορίζεται ως ακολούθως:
    Δικαίωμα Πρόσβασης    1ο Ημίωρο
    Επόμενα ημίωρα
Περιστασιακοί χρήστες            
Συνδρομητές            

    Η χρέωση χρόνου χρήσης πραγματοποιείται ανά μισή ώρα. Στο 31ο λεπτό εφόσον δεν έχει επιστραφεί το ποδήλατο προστίθεται στο κόστος της υπηρεσίας η χρέωση της επόμενης μισής ώρας χρήσης.
    Συνδρομητές : Η συνδρομητική κάρτα είναι μια προ-πληρωμένη κάρτα. Ο συνδρομητής προκειμένου να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία οφείλει να έχει διαθέσιμο χρόνο χρήσης στην κάρτα του. Η προσθήκη χρόνου χρήσης μιας συνδρομητικής κάρτας πραγματοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου …………………………………… με την καταβολή χρηματικού αντιτίμου.  Το ελάχιστο ποσό ανανέωσης της κάρτας με χρόνο χρήσης ποδηλάτου είναι ….. €. Το σύστημα μπλοκάρει προσωρινά την πρόσβαση στην υπηρεσία των συνδρομητικών καρτών εφόσον το εναπομένων ποσό είναι μικρότερο των ……. €. Τα ποσά που κατατίθενται στην κάρτα συνδρομής και δεν καταναλώνονται ως χρόνος χρήσης κατά την διάρκεια της ετήσιας συνδρομής δεν αποδίδονται στον πελάτη στη λήξη του έτους.
    Περιστασιακοί χρήστες : Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας του πελάτη πραγματοποιείται στην λήξη του χρόνου ισχύος χρήσης της υπηρεσίας, δηλαδή στην λήξη ισχύος του κωδικού του και περιλαμβάνει το σύνολο των χρεώσεων που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τον χρόνο ισχύος χρήσης της υπηρεσίας. Στην περίπτωση πολλαπλής χρήσης της υπηρεσίας κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος ενός κωδικού, θα πραγματοποιείται μία χρέωση για το συνολικά οφειλόμενο ποσό. Η χρέωση θα πραγματοποιείται με χρέωση του συνδεδεμένου με την τραπεζική κάρτα του πελάτη λογαριασμού στην Τράπεζα του.
    Οι χρεώσεις που αναλύονται στο παρόν άρθρο, έχουν ισχύ από 3/5/2010 και υπόκεινται σε αναθεώρηση σε κάθε στιγμή.

ΑΡΘΡΟ 5 – Υποχρεώσεις των μερών
5.1    Υποχρεώσεις του Δήμου ……………………………..

5.1.1    Ο Δήμος ……………………….δεσμεύεται για την παροχή των υπηρεσιών EasyBike σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στo παρόν όρους.
5.1.2    Ο Δήμος ……………………….. δεσμεύεται να καταβάλλει τις καλύτερες προσπάθειές για την διασφάλιση της διάρκειας και της ποιότητας της υπηρεσίας ……………………...  
5.1.3     Ο Δήμος ……………………..δεν φέρει καμία ευθύνη :
    σε περίπτωση κακής χρήσης των προτεινόμενων υπηρεσιών από τον πελάτη
    σε περίπτωση μη τήρησης, από τον πελάτη, των υποχρεώσεων του όπως αναγράφονται στο παρόν
    στην περίπτωση χρήσης της υπηρεσίας από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (κυρίως σε περίπτωσης κλοπής ή αρπαγής πιστωτικής κάρτας)
    σε περίπτωση βλαβών, κορεσμών, δυσλειτουργιών ή αναστολής του συστήματος λόγω διακοπής των επικοινωνιών στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, δημόσιας τηλεφωνίας, GSM, GPRS, SMS ή κάθε νέας γενιάς δικτύων που αναπτύσσονται από τον παροχέα κινητής τηλεφωνίας.
    στην περίπτωση ανωτέρας βίας  

5.2    Υποχρεώσεις του πελάτη

5.2.1    Ο πελάτης δεσμεύεται στην χρήση του ποδηλάτου με αυξημένη προσοχή. Δεσμεύεται για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και οδικής κυκλοφορίας.
5.2.2    Ο πελάτης δεσμεύεται για έλεγχο του ποδηλάτου πριν την έναρξη χρήσης του. Πιο συγκεκριμένα οφείλει να ελέγξει την ορθή λειτουργία του συστήματος μετάδοσης κίνησης, του πλαισίου και των ελαστικών, τα φρένα, τον φωτισμό και γενικότερα κάθε μέσο απαραίτητο για την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου. Σε περίπτωση δυσλειτουργιών του ποδηλάτου οφείλει εντός διαστήματος 6 λεπτών να το επιστρέψει στο σύστημα (χωρίς χρέωση) και να παραλάβει ένα άλλο ποδήλατο. Στην συνέχεια οφείλει να ειδοποιήσει τον Δήμο ……………………..στον τηλεφωνικό αριθμό ………………………….
5.2.3    Ο πελάτης δεσμεύεται επίσης για τη χρήση του ποδηλάτου εντός της περιοχής της πόλης της …………………….., με σεβασμό στους παρόντες όρους.
5.2.4    Ο πελάτης αναλαμβάνει τη φύλαξη του ποδηλάτου που έχει ενοικιάσει ,  υποχρεούται να το προστατεύει για να αποφύγει την κλοπή του και δεσμεύεται να κλειδώνει συστηματικά το αντικλεπτικό σύστημα  του ποδηλάτου κατά τη διακοπή της χρήσης του.
5.2.5    Ο πελάτης δεσμεύεται για την ορθή χρήση του ποδηλάτου και την προστασία του. Ο πελάτης αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για οποιεσδήποτε βλάβες ή ζημίες προκληθούν στο ποδήλατο ή σε άλλους κατά την διάρκεια ενοικίασης του.
5.2.6    Ο πελάτης δεσμεύεται να επιστρέψει το ποδήλατο στις προκαθορισμένες προθεσμίες λειτουργίας του συστήματος.  Σε περίπτωση μη επιστροφής του ενοικιασμένου υλικού, ο Δήμος ………………… διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ως αποζημίωση στον πελάτη το ποσό των …………. €. Σε περίπτωση καταστροφής μέρους ή του συνόλου του ενοικιασμένου υλικού, το ποσό των ζημιών που προκλήθηκε αξιολογείται από τον Δήμο …………………., χρεώνεται και  τιμολογείται συμπληρωματικά στον πελάτη βάσει των όρων και των μεθόδων του άρθρου 9
5.2.7    Ο πελάτης δεσμεύεται  να επιστρέψει το ποδήλατο σε κάθε στιγμή, σε πρώτη ζήτηση του Δήμου ……………………….. που πραγματοποιείται μέσω τηλεφώνου ή μέσω ταχυδρομείου/courier.
5.2.8    O πελάτης δεσμεύεται για την αναφορά κάθε απώλειας, κλοπής ή άλλου προβλήματος ή περιστατικού σχετικού με το ενοικιασμένο ποδήλατο στον Δήμο ……………………... Η επισήμανση  θα πρέπει να γίνεται άμεσα το αργότερο εντός των επόμενων 12 ωρών που ακολουθούν το περιστατικό, στον ακόλουθο τηλεφωνικό αριθμό …………………..   Ωστόσο μέχρι και την παραλαβή του από τον Δήμο …………………., το ποδήλατο μένει υπό την ευθύνη του πελάτη σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 5  και 7 του παρόντος


ΑΡΘΡΟ 6 – Περιορισμοί στην χρήση της υπηρεσίας
    Απαγορεύεται στον πελάτη ο δανεισμός, η ενοικίαση ή η παραχώρηση του κωδικού πρόσβασης ή της κάρτας συνδρομής του σε άλλο πρόσωπο εκτός αυτού που προβλέπεται από τους παρόντες κανόνες χρήσης
    Ο πελάτης που χάνει τους κωδικούς πρόσβασης της υπηρεσίας ημερήσιου ή εβδομαδιαίου τύπου, χάνει το δικαίωμα ενοικίασης και θα πρέπει να πραγματοποιήσει εκ΄νεου έκδοση κωδικών αναλαμβάνοντας και το αντίστοιχο κόστος
    Η κάρτα συνδρομής που καταστρέφεται ή χάνεται με ευθύνη του πελάτη δεν αντικαθίσταται παρά μόνο με την καταβολή στον Δήμο ……………………, του ποσού των 15 € κατ’ αποκοπή.
    Ο πελάτης εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιεί το ποδήλατο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, καθόσον πραγματοποιεί μια λογική χρήση, που αποκλείει κυρίως: κάθε χρήση εκτός προκαθορισμένης περιοχής, κάθε χρήση αντίθετη με τις διατάξεις του κώδικα κυκλοφορίας ή των κανόνων ασφαλείας, κάθε χρήση σε εδάφη ή σε φυσικές συνθήκες που καταστρέφουν το ποδήλατο, την μεταφορά κάθε φορτίου άνω των 15 κιλών (συμπεριλαμβανομένου του χώρου του καλαθιού), κάθε μεταφορά επιβάτη με οποιοδήποτε τρόπο, κάθε χρήση που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τον πελάτη ή τρίτους, κάθε αποσυναρμολόγησης ή απόπειρας αποσυναρμολόγησης όλου ή μέρους του ποδηλάτου και γενικότερα κάθε ανορθόδοξη χρήση ποδηλάτου


ΑΡΘΡΟ 7 – Ευθύνες και δηλώσεις του πελάτη

    Ο πελάτης είναι ο μόνος και εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος των καταστροφών που προκάλεσε το ποδήλατο ή της χρήσης που πραγματοποίησε καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης του ποδηλάτου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που υπερβαίνει τη διάρκεια προκαθορισμένης χρήσης σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής του ποδηλάτου από τον πελάτη.
    Κάθε καθυστέρηση παράδοσης του ποδηλάτου μεγαλύτερη των 24 ωρών  (η προθεσμία υπολογίζεται από την ώρα της παραλαβής του ποδηλάτου από τον σταθμό μίσθωσης) θεωρείται ως περίπτωση εξαφάνισης  του ποδηλάτου.
    Στην περίπτωση εξαφάνισης του ποδηλάτου για το οποίο είναι υπεύθυνος, ο πελάτης έχει την υποχρέωση, η οποία προσδιορίζεται στο άρθρο 5, να επισημάνει την εξαφάνιση, του ποδηλάτου που παραμένει υπό την πλήρη του ευθύνη.
    Σε περίπτωση ατυχήματος ή/και βλαβών, ή/και καταστροφών ή/και οποιουδήποτε περιστατικού που συνέβη εξαιτίας του ποδηλάτου, ο πελάτης έχει την υποχρέωση, η οποία προσδιορίζεται στο άρθρο 5, να επισημάνει τα γεγονότα εντός των αναγραφόμενων προθεσμιών και στον προαναφερόμενο τηλεφωνικό αριθμό. Παρ’ όλα αυτά το ποδήλατο παραμένει υπό την ευθύνη του πελάτη μέχρι το κλείδωμά του σε ένα σημείο παράδοσης, ή μέχρι την απόδοσή του σε κατάλληλα χέρια σε αντιπρόσωπο επισκευών του Δήμου ……………………………...
    Με την ανάληψη ευθύνης ποδηλάτου από έναν πελάτη, ο τελευταίος δεσμεύεται να ελέγξει, εκ των προτέρων την αποτελεσματική λειτουργία του ποδηλάτου, κυρίως με επαλήθευση των κύριων λειτουργικών στοιχείων του οι οποίες μη περιοριστικά είναι: η καλή τοποθέτηση της σέλας και των πεντάλ, η καλή κατάσταση του πλαισίου και των ελαστικών, η καλή λειτουργία του κουδουνιού, η καλή λειτουργία των φρένων και των φωτιστικών.
    Μετά την πιστοποίηση των στοιχείων του από τον σταθμό, ο πελάτης έχει 6 λεπτά από την στιγμή που παραλαμβάνει το ποδήλατο για να επιβεβαιώσει τη γενική καλή κατάσταση του ποδηλάτου. Μετά από αυτό το χρόνο θεωρείται υπεύθυνος για τις παρατηρούμενες βλάβες ή καταστροφές.
    Συστήνεται στον πελάτη να δείχνει ιδιαίτερη προσοχή στο φρενάρισμα σε περίπτωση βροχής, να πραγματοποιήσει τη ρύθμιση της σέλας προκειμένου να προσαρμόσει το ύψος της στη μορφολογία του σώματος του, να φορά εγκεκριμένο κράνος και ειδικά ενδύματα.
    Ο πελάτης δηλώνει ότι έχει πλήρη επίγνωση πιθανών κινδύνων που συνδέονται με την εντατική χρήση ποδηλάτου. Επιπλέον δηλώνει ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες που καταχωρεί στο σύστημα είναι ακριβείς, είναι σε θέση να χρησιμοποιεί και έχει  τις φυσικές προϋποθέσεις που αφορούν στη χρησιμοποίηση ενός ποδηλάτου, και ιδιαίτερα ότι ικανοποιεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 7 ανωτέρω.
    Ο πελάτης δεσμεύεται να προειδοποιεί άμεσα τον Δήμο ……………  για όλες τις αλλαγές στοιχείων του όπως διεύθυνση, πληροφορίες σχετικές με τον λογαριασμό χρέωσης της πιστωτικής του κάρτας, τιμολογιακό προφίλ. ...............
    Ο πελάτης δεν μπορεί να στραφεί κατά του Δήμου ………………….. για κάθε περίπτωση που χρήζει αναστολής, διακοπής ή δυσλειτουργίας των υπηρεσιών.


ΑΡΘΡΟ 8 – Δικαιώματα του Δήμου …………………..

    Ο Δήμος …………………….. διατηρεί το δικαίωμα άρνησης της πρόσβασης στην υπηρεσία σε όποιον δεν ικανοποιεί τους παρόντες όρους χωρίς την παροχή άλλης αιτιολόγησης.
    Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 7, αποκλείεται εξ΄ολοκλήρου η ευθύνη του Δήμου …………………….. που συνδέεται με τη χρήση που θα μπορούσε να κάνει ο πελάτης σε ένα ποδήλατο, ή στις καταστροφές που θα μπορούσε ο πελάτης να προκαλέσει στον εαυτό του ή σε τρίτους λόγω της χρησιμοποίησης ενός ποδηλάτου.

ΑΡΘΡΟ 9 – Ποινές

    Κατά την έναρξη της διάρκειας ισχύος μίσθωσης, ο πελάτης παρέχει την άδεια εκ των προτέρων στον Δήμο ………………………. να πραγματοποιήσει την κράτηση κατ' αποκοπή του ποσού των € 150 , στις περιπτώσεις και σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις που απαριθμούνται λεπτομερώς και περιοριστικά: η πρόκληση βλαβών ή ζημιών στο ποδήλατο ύψους 150 € από τον ίδιο ή από τρίτους κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης, ψευδούς χρήσης, μη επιστροφής του ποδηλάτου εντός των 24 ωρών που ακολουθούν την παραλαβή του ποδηλάτου, και/ή κλοπή του ποδηλάτου του οποίου ο πελάτης έχει την ευθύνη ή κάθε άλλης καταστροφής του ποδηλάτου. Αυτή η άδεια παρέχεται κατάλληλα, με την καταχώρηση του αριθμού της τραπεζικής κάρτας, της ημερομηνίας διάρκειας αυτή , όπως και των 3 τελευταίων αριθμών του καταχωρημένου κρυπτογραφήματος στην πίσω όψη της κάρτας.
    Στις περιπτώσεις στις οποίες οι πραγματοποιηθείσες φθορές υπολείπονται των 150 €, η κράτηση του ποσού θα είναι αντίστοιχη των πραγματοποιηθεισών φθορών.
    Στις περιπτώσεις στις οποίες οι πραγματοποιηθείσες φθορές υπερβαίνουν το ποσό των € 150, το ποσό των επιπλέον επισκευών θα είναι σε επιβάρυνση του πελάτη.
    Το ποσό που ανταποκρίνεται στις ποινές που αναλύονται λεπτομερώς κάτωθι, λαμβάνεται από τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη , στην περίπτωση διαπίστωσης αποτυχίας από την πλευρά του πελάτη ανταπόκρισης στις προκαθορισμένες υποχρεώσεις του από τους παρόντες όρους.
    Ο πελάτης δεσμεύεται να επισημάνει  στον Δήμο ………………… κάθε τροποποίηση του λογαριασμού του στο τραπεζικό ίδρυμα που του χορήγησε την τραπεζική κάρτα, οι λεπτομέρειες της οποίας έχουν παρασχεθεί στα πλαίσια των παρόντων όρων και επηρεάζουν τη διάρκεια ισχύος της κάρτας, την λήξη ισχύος της και της συμφωνηθείσας κράτησης από την ίδια τράπεζα.


ΑΡΘΡΟ 10 – Εμπιστευτικότητα των δεδομένων

Ο Δήμος ………………….. δεσμεύεται στην τήρηση των κανονισμού όσον αφορά την εμπιστευτικότητα, την διαχείριση και την αποθήκευση των προσωπικών και εμπιστευτικών δεδομένων. Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο ο πελάτης έχει το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των πληροφοριών που τον αφορούν, γράφοντας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος ………………………., ……………………………., Τ.Κ. ………….., …………………. με την ένδειξη «Σύστημα Δημοσίων Ποδηλάτων ……………………..».


ΑΡΘΡΟ 11 – Κανονισμός αντιδικιών

Ο πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει καταγγελία εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκαν τα γεγονότα τα οποία καταγγέλλει. Οι παρόντες όροι υπόκεινται στη Ελληνική νομοθεσία. Κάθε σχετική διαφωνία στην εκτέλεσή, την λειτουργία και την ερμηνεία των όρων ια επιλύεται δικαστικά στα δικαστήρια ………………………  
Κάθε καταγγελία θα αποστέλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος …………………….., ……………………………, Τ.Κ. ……………, …………………. με την ένδειξη «Καταγγελία για το Σύστημα Ποδηλάτων».

ΑΡΘΡΟ 12 – Τροποποιήσεις των παρόντων όρων

Οι πελάτες της υπηρεσίας θα ενημερώνονται για όλες τις τροποποιήσεις των παρόντων όρων στο site ……………………………….